Όροι χρήσης και αποποίηση ευθύνης

Όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας της stamp.gr
Η stamp.gr βρίσκεται στη διεύθυνση:
Καραθεοδώρη 29 Αθήνα, 11525, Ελλάδα
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της σφραγίδας εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα. Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση απορρήτου και τη Δήλωση αποποίησης ευθυνών και οποιεσδήποτε ή όλες οι Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσείς" και "Σας" αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας. «Η Εταιρεία», «Εμείς οι ίδιοι», «Εμείς», «Η δική μας» και «Εμείς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. "Party", "Parties", ή "Us", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στο δικό μας, είτε στον Πελάτη ή εμείς οι ίδιοι. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εκτίμηση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη τη διαδικασία της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε μέσω επίσημων συναντήσεων καθορισμένης διάρκειας, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, για τον ρητό σκοπό της κάλυψης των αναγκών του Πελάτη σε σχέση της παροχής των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλαδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός ή αυτοί, θεωρούνται ως εναλλάξιμοι και ως εκ τούτου αναφέρονται στο ίδιο.


Cookies Χρησιμοποιούμε τη χρήση των cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της σφραγίδας συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της σφραγίδας. Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιήστε τα cookies για να μας επιτρέψετε να ανακτήσουμε τα στοιχεία χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικά από μας συνεργάτες / διαφημιστικοί συνεργάτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η σφραγίδα ή / και οι δικαιοπάροχοι κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στη σφραγίδα. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να δείτε ή / και να εκτυπώσετε σελίδες από το https://www.stamp.gr για προσωπική σας χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να: Πώληση, ενοικίαση ή υπό-άδεια υλικό από το https://www.stamp.gr
Σχόλια χρηστών
Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες,
υλικό και δεδομένα («Σχόλια») σε περιοχές του ιστότοπου. η σφραγίδα δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή σχόλια Σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα Σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή απόψεις της σφραγίδας, των αντιπροσώπων ή των συνεργατών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του άτομο που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους stampshall να μην είστε υπεύθυνοι για τα Σχόλια ή για τυχόν απώλεια κόστους, ευθύνη, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν και ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή / και δημοσίευσης ή / και εμφάνισης των Σχολίων σχετικά με αυτό δικτυακός τόπος.
διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να είναι ακατάλληλη, προσβλητική ή άλλως κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:
Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα Σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις να το κάνεις;
Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων,
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους · Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλο παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί προσβολή της ιδιωτικής ζωής Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.
Με το παρόν παραχωρείτε να σφραγίσετε μια μη αποκλειστική άδεια χωρίς δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής,επεξεργαστείτε και εξουσιοδοτήστε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε και όλες τις μορφές, μορφέςή μέσα. Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση: Κυβερνητικές υπηρεσίες. Μηχανές αναζήτησης. Οργανισμοί ειδήσεων. Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπό μας στο ίδιο με τον τρόπο που υπερσυνδέονται με τις ιστοσελίδες άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων και Διαπιστευμένες επιχειρήσεις Systemwide εκτός από την πρόσκληση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων,και φιλανθρωπικές ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται στον ιστότοπό μας. Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες για την τοποθεσία Web ως σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδέσμου και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο της σύνδεσης ιστοσελίδα του κόμματος. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών: κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών καταναλωτών ή / και επιχειρήσεων, όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, αμερικανικά Automobile Association, AARP και Consumers Union, ιστότοποι κοινότητας dot.com ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων φιλανθρωπικών οργανώσεων, Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων. Διαδικτυακές πύλες λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις · και εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.
Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντικατοπτρίζει δυσμενώς για εμάς ή για τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, επαγγελματικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς δεν εκπροσωπούνται εγγενώς ύποπτοι τύποι επιχειρήσεων, όπως ευκαιρίες εργασίας στο σπίτι, δεν επιτρέπονται
για σύνδεση); (β) ο οργανισμός δεν έχει μη ικανοποιητικό αρχείο μαζί μας · (γ) το όφελος για εμάς η ορατότητα που σχετίζεται με τον υπερσύνδεσμο υπερτερεί της απουσίας σφραγίδας · και (δ) όπου o σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών πόρων ή κατά τα άλλα συνάδει με το περιεχόμενο της σύνταξης σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή παρόμοιο προϊόν που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες για την τοποθεσία Web, εφόσον
ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση
του συνδέσμου και των προϊόντων ή υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του συνδέσμου
ιστοσελίδα.

Εάν είστε μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail στο info@stamp.gr.
Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή / και e-mail διεύθυνση) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα οποιωνδήποτε διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε στον ιστότοπό μας, και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας με τις οποίες θέλετε να συνδέσετε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν στον ιστότοπό μας ως εξής:
Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα. ή Με τη χρήση του ενιαίου εντοπισμού πόρων (διεύθυνση Web) που συνδέεται με; ή Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της ιστοσελίδας μας ή του υλικού που συνδέεται με αυτό έχει νόημα εντός του πλαίσιο και μορφή περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.
Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της σφραγίδας ή άλλων έργων τέχνης για τη σύνδεση απουσίας άδειας εμπορικού σήματος
συμφωνία.
Iframes Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια στις ιστοσελίδες μας ή Χρησιμοποιήστε άλλες τεχνικές που αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπού μας.
Επιφύλαξη δικαιωμάτων Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιοδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμος προς τον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Εμείς επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσής του ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας για να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης. Κατάργηση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας Εάν βρείτε κάποιο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μας για αυτό. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς. Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητά του ή ακρίβεια? Ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στο ο ιστότοπος διατηρείται ενημερωμένος. Ευθύνη περιεχομένου Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και υπερασπιστείτε μας από όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή βασίζονται στον Ιστότοπό σας. Δεν μπορούν να εμφανιστούν σύνδεσμοι σελίδα στον ιστότοπό σας ή εντός οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικό, άσεμνο ή ποινικό, ή που παραβιάζει, παραβιάζει διαφορετικά, ή υποστηρίζει την παράβαση ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.
Αποποίηση ευθυνών Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων που συνεπάγεται ο νόμος σχετικά με ικανοποιητική ποιότητα, καταλληλότητα για σκοπούς ή / και τη χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιοτήτων). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα:
περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλεια.
να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή για ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.
Περιορίστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή εξαιρέστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή εσάς που ενδέχεται να μην εξαιρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών:
υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο · και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών ή σε σχέση με το αντικείμενο αυτής της αποποίησης ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση του νόμου.
Στο βαθμό που ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.
Παράδοση των προϊόντων μέσω αποστολής
Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη. Αποκλειστικοί υπεύθυνοι είναι οι εταιρείες courier, μεταφορικές και ταχυδρομεία. Ο χρόνος παράδοσης αφορά τους ανωτέρο και καμία ευθύνη δεν φέρουμε για οποιαδήποτε καθυστέρηση προκήψει. Η ακερεότητα των προϊόντων κατά την μεταφορά είναι πάλι ευθύνη των εταιρειών courier, μεταφορικών και ταχυδρομείων.
Η ακεραιότητα των δεδομένων κατά την εργασία είναι πάλι ασφάλειανη των εταιρειώνών ταχυμεταφορέα, μετατρέποντας τα αρχεία και τα τηλέφωνα.
Στοιχεία πίστωσης και επικοινωνίας
Αυτή η σελίδα Όρων και Προϋποθέσεων δημιουργήθηκε στο generatorandconditionstemplate.com. Εάν έχετε
τυχόν απορίες σχετικά με οποιονδήποτε από τους όρους μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 

 

Πολιτική απορρήτου

Το απόρρητό σας είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς.
Η stamp.gr βρίσκεται στη διεύθυνση:
Καραθεοδώρη 29 Αθήνα 11525, Ελλάδα Τηλ.: (+30)2106728760

Είναι πολιτική της Stamp.gr να σέβεται το απόρρητό σας σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγουμε κατά τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ισχύει για το https://www.stamp.gr (εφεξής "εμάς", "εμείς" ή "https://www.stamp.gr"). Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορεί να μας παρέχετε μέσω του Ιστότοπου. Έχουμε υιοθετήσει αυτήν την πολιτική απορρήτου ("Πολιτική απορρήτου") για να εξηγήσουμε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται στον Ιστότοπό μας, πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες και υπό ποιες συνθήκες ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σε τρίτους. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας και δεν ισχύει για τη συλλογή πληροφοριών από άλλες πηγές. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, μαζί με τους Όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας, καθορίζουν τους γενικούς κανόνες και τις πολιτικές που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Ανάλογα με τις δραστηριότητές σας κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. - Επισκέπτες ιστότοπου Όπως και οι περισσότεροι χειριστές ιστότοπων, το Stamp συλλέγει πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης του είδους που συνήθως προσφέρουν τα προγράμματα περιήγησης και οι διακομιστές ιστού, όπως ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος παραπομπής και η ημερομηνία και ώρα κάθε αίτησης επισκέπτη. Ο σκοπός της Stamp στη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων είναι να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες του Stamp χρησιμοποιούν τον ιστότοπό του. Από καιρό σε καιρό, το Stamp ενδέχεται να δημοσιεύει πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης στο σύνολο, π.χ. δημοσιεύοντας μια αναφορά σχετικά με τις τάσεις στη χρήση του ιστότοπού της. Το Stamp συλλέγει επίσης δυνητικά προσωπικά στοιχεία όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) για συνδεδεμένους χρήστες και για χρήστες που αφήνουν σχόλια σε αναρτήσεις ιστολογίου https://www.stamp.gr. Η σφραγίδα αποκαλύπτει μόνο διευθύνσεις IP συνδεδεμένων χρηστών και σχολιαστών υπό τις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης όπως περιγράφεται παρακάτω.
- Συλλογή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης
Ορισμένοι επισκέπτες των ιστότοπων του Stamp επιλέγουν να αλληλεπιδράσουν με το Stamp με τρόπους που απαιτούν από το Stamp να συλλέξει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης. Το ποσό και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει το Stamp εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται σε ένα blog στο https://www.stamp.gr να δώσουν ένα όνομα χρήστη και μια διεύθυνση email.

- Ασφάλεια
Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά του.

- Διαφημίσεις
Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας μπορούν να παραδοθούν σε χρήστες από διαφημιστικούς συνεργάτες, οι οποίοι μπορούν να ορίσουν cookie. Αυτά τα cookie επιτρέπουν στον διακομιστή διαφημίσεων να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας κάθε φορά που σας στέλνει μια διαδικτυακή διαφήμιση για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς ή άλλους που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στα δίκτυα διαφημίσεων, μεταξύ άλλων, να προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις που πιστεύουν ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τη χρήση των cookies από τη Stamp και δεν καλύπτει τη χρήση των cookies από διαφημιστές.

- Σύνδεσμοι προς εξωτερικούς ιστότοπους Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν λειτουργούμε από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου και τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων, προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων. - Το Https://www.stamp.gr χρησιμοποιεί το Google AdWords για επαναληπτικό μάρκετινγκ Το Https://www.stamp.gr χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημίσει σε τρίτους ιστότοπους (συμπεριλαμβανομένης της Google) σε προηγούμενους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Θα μπορούσε να σημαίνει ότι διαφημίζουμε σε προηγούμενους επισκέπτες που δεν έχουν ολοκληρώσει μια εργασία στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας για να κάνετε μια ερώτηση. Αυτό θα μπορούσε να έχει τη μορφή διαφήμισης στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης Google ή ιστότοπου στο Δίκτυο εμφάνισης Google. Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την προβολή διαφημίσεων βάσει των προηγούμενων επισκέψεων κάποιου. Φυσικά, τυχόν δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη δική μας πολιτική απορρήτου και την πολιτική απορρήτου της Google. Μπορείτε να ορίσετε προτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η Google διαφημίζει σε εσάς χρησιμοποιώντας τη σελίδα Προτιμήσεις διαφημίσεων Google και, αν θέλετε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος εξ ολοκλήρου μέσω ρυθμίσεων cookie ή μόνιμα χρησιμοποιώντας μια προσθήκη προγράμματος περιήγησης.
- Προστασία ορισμένων προσωπικών στοιχείων
Η Stamp αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο σε εκείνους των υπαλλήλων της, εργολάβων και συνδεδεμένων οργανισμών που (i) πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για να τις επεξεργαστούν για λογαριασμό της Stamp ή για να παρέχουν υπηρεσίες διαθέσιμες στον ιστότοπο της Stamp και ( ii) που έχουν συμφωνήσει να μην το αποκαλύψουν σε άλλους. Ορισμένοι από αυτούς τους υπαλλήλους, εργολάβους και συνδεδεμένες οργανώσεις ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής σας. χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της Stamp, συναινείτε στη μεταφορά αυτών των πληροφοριών σε αυτούς. Η σφραγίδα δεν θα ενοικιάσει ούτε θα πουλήσει πληροφορίες που ενδέχεται να ταυτοποιήσουν προσωπικά και προσωπικά. Εκτός από τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς, όπως περιγράφεται παραπάνω, η Stamp αποκαλύπτει πιθανώς προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο ως απάντηση σε κλήτευση, δικαστική απόφαση ή άλλο κυβερνητικό αίτημα ή όταν η Stamp πιστεύει καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητο για την προστασία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων της Stamp, τρίτων ή του κοινού γενικά.
Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του https://www.stamp.gr και έχετε παράσχει τη διεύθυνση email σας, η Stamp ενδέχεται να σας στέλνει περιστασιακά ένα email για να σας ενημερώσει για νέες δυνατότητες, να ζητήσει τα σχόλιά σας ή απλώς να σας ενημερώσει σχετικά με το τι συνεχίζεται με το Stamp και τα προϊόντα μας. Χρησιμοποιούμε κυρίως το ιστολόγιό μας για να κοινοποιήσουμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών, οπότε αναμένουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον τύπο email στο ελάχιστο. Εάν μας στείλετε ένα αίτημα (για παράδειγμα μέσω email υποστήριξης ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης), διατηρούμε το δικαίωμα να το δημοσιεύσουμε προκειμένου να μας βοηθήσετε να διευκρινίσουμε ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή να μας βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε άλλους χρήστες. Η σφραγίδα λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι εύλογα απαραίτητα για την προστασία από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή δυνητικά προσωπικών πληροφοριών και προσωπικών στοιχείων.

- Συγκεντρωτικές στατιστικές
Η σφραγίδα μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπό της. Η σφραγίδα μπορεί να εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες δημόσια ή να τις παρέχει σε άλλους. Ωστόσο, η Stamp δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία.

- Αποκάλυψη θυγατρικών
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί συνδέσμους συνεργατών και κερδίζει προμήθεια από συγκεκριμένους συνδέσμους. Αυτό δεν επηρεάζει τις αγορές σας ή την τιμή που ενδέχεται να πληρώσετε.
- Cookies
Για να εμπλουτίσει και να τελειοποιήσει την εμπειρία σας στο διαδίκτυο, η Stamp χρησιμοποιεί "Cookies", παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους για την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, κατάλληλης διαφήμισης και αποθήκευσης των προτιμήσεών σας στον υπολογιστή σας.
Ένα cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή του επισκέπτη και ότι το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που επιστρέφει ο επισκέπτης. Το Stamp χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει το Stamp να εντοπίσει και να παρακολουθήσει τους επισκέπτες, τη χρήση του https://www.stamp.gr και τις προτιμήσεις πρόσβασης στον ιστότοπό τους. Οι επισκέπτες γραμματοσήμων που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν cookie στους υπολογιστές τους θα πρέπει να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους να απορρίπτουν τα cookie πριν χρησιμοποιήσουν τους ιστότοπους της Stamp, με το μειονέκτημα ότι ορισμένες δυνατότητες των ιστότοπων της Stamp ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια των cookies.
Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστότοπό μας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη χρήση των cookies από τη Stamp.

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές με τη Stamp - αγοράζοντας τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της Stamp, καλούνται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, όπως απαιτείται, των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία αυτών των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, το Stamp συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το Stamp. Η σφραγίδα δεν αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντοτε να αρνούνται να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την προειδοποίηση ότι ενδέχεται να τους εμποδίσουν να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο.
- Μεταφορές επιχειρήσεων
Εάν η Stamp, ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, αποκτήθηκαν, ή στην απίθανη περίπτωση που η Stamp τεθεί εκτός λειτουργίας ή χρεοκοπήσει, οι πληροφορίες χρήστη θα ήταν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται από τρίτους. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να προκύψουν τέτοιες μεταφορές και ότι οποιοσδήποτε αγοραστής της Stamp μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

- Αλλαγές πολιτικής απορρήτου
Παρόλο που οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι μικρές, η Stamp ενδέχεται να αλλάζει την Πολιτική Απορρήτου της κατά καιρούς και κατά την αποκλειστική κρίση της Stamp. Το Stamp ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου της. Η συνεχής χρήση αυτού του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα αποτελεί την αποδοχή αυτής της αλλαγής.

- Στοιχεία πίστωσης και επικοινωνίας
Αυτή η πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε στη διεύθυνση https://termsandconditionstemplate.com/privacy-policy-generator/. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ή τηλεφώνου.

Επιστρέφουμε 23 Αυγούστου

Μπορείτε να σχεδιάσετε και να παραγγείλετε την σφραγίδα σας, αλλά οι παραγγελίες θα εκτελεστούν στις 23 Αυγούστου.

Μέχρι τότε... Ξεκουραστείτε ... ανανεωθείτε... Καλές διακοπές